Począwszy od roku szkolnego 2008/09 uczniowie Perfect Studio uzyskują gwarancję na pozytywny wynik w przypadku przystąpienia do niżej wymienionych egzaminów:
  • FCE lub CAE Cambridge University Examinations for Speakers of Other Languages;
  • Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Gwarancję uzyskuje każdy uczeń, który na koniec danego roku szkolnego otrzyma pozytywną rekomendację i przystąpi do któregoś z wymienionych wyżej egzaminów. Gwarancja polega na zwrocie 50% kwoty wydanej przez ucznia na egzaminy FCE lub CAE, w przypadku ewentualnego niepowodzenia. 

Każdy maturzysta będzie otrzymywał prognozowany wynik maturalny w % i jeżeli uzyska na maturze wynik niższy o 15 punktów lub więcej w stosunku do prognozy, otrzymuje zwrot 30% ceny kursu w którym uczestniczył. 

Podstawą dla wystawienia pozytywnej rekomendacji dla FCE i CAE oraz prognozy wyniku maturalnego jest uzyskanie przez danego ucznia łącznego wyniku testów na poziomie 70% w roku szkolnym poprzedzającym bezpośrednio przystąpienie do egzaminu,  przy równoległej minimalnej frekwencji 100 godzin lekcyjnych na 120, będącej limitem zajęć w danym roku szkolnym.