Oferowane w Perfect Studio kursy obejmują swym zakres szeroki przekrój grup wiekowych, będąc każdorazowo dopasowanymi do potrzeb i możliwości edukacyjnych słuchaczy.

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut, co pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału edukacyjnego właściwego dla tego wieku. Starsi słuchacze uczestniczą w lektoratach trwających 90 minut, umożliwiających realizację wymogów stawianych w ramach zaawansowanych programów nauczania języka obcego. Dostrzegając potrzebę kształcenia ustawicznego we współczesnych realiach gospodarczych, Perfect Studio oferuje także kursy dla słuchaczy dorosłych.

Kładąc nacisk na wysoką jakość procesu nauczania, wszystkie zajęcia w Perfect Studio odbywają się standardowo w grupach 6-10 osobowych, co daje nauczycielowi szansę poznania indywidualnych potrzeb uczniów, a następnie dopasowania programu zajęć dla konkretnej grupy słuchaczy. Uczestnicy kursów mogą przekonać się o swoich postępach w nauce języka podczas regularnie przeprowadzanych testów obejmujących swoją zawartością szeroki zakres sprawności językowych.

Podsumowaniem roku nauki jest ocena opisowa ukazująca szczegółowe postępy w nabywaniu kompetencji językowych oraz certyfikat ukończenia kursu mogący stanowić cenny atut w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.