Oferowane w Perfect Studio kursy obejmują swym zakres szeroki przekrój grup wiekowych, będąc każdorazowo dopasowanymi do potrzeb i możliwości edukacyjnych słuchaczy.

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut, co pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału edukacyjnegowłaściwego dla tego wieku. Starsi słuchacze uczestniczą w lektoratach trwających 90 minut, umożliwiających realizację wymogów stawianych w ramach zaawansowanych programów nauczania języka obcego. Dostrzegając potrzebę kształcenia ustawicznego we współczesnych realiach gospodarczych, Perfect Studiooferuje także kursy dla słuchaczy dorosłych.

Kładąc nacisk na wysoką jakość procesu nauczania, wszystkie zajęcia w Perfect Studio odbywają się standardowo w grupach 6-8 osobowych, co daje nauczycielowi szansę poznania indywidualnych potrzeb uczniów, a następnie dopasowania programu zajęć dla konkretnej grupy słuchaczy. Uczestnicy kursów mogą przekonać się o swoich postępach w nauce języka podczas regularnie przeprowadzanych testów obejmujących swoją zawartością szeroki zakres sprawności językowych.

Podsumowaniem roku nauki jest ocena opisowa ukazująca szczegółowe postępy w nabywaniu kompetencji językowych oraz certyfikat ukończenia kursu mogący stanowić cenny atut w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.