1. Perfect Studio jest placówką edukacyjną wpisaną do ewidencji Kuratorium Oświaty w Słupsku (Nr 6/92).
 2. Strona internetowa Perfect Studio znajduje się pod adresem www.perfectstudio.slupsk.pl.
 3. Rok szkolny 2020/2021 w Perfect Studio rozpoczyna się w poniedziałek 5 października 2020 – według ustalonych tygodniowych rozkładów dla poszczególnych grup i trwa do wyczerpania limitu 60 zajęć dla całego roku szkolnego. Ustalony rozkład zajęć będzie taki sam dla zajęć stacjonarnych, jak i prowadzonych zdalnie.
 4. Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 będą prowadzone stacjonarnie lub zdalnie. Szczegóły techniczne dotyczące formy zdalnej podane zostaną w przypadku konieczności jej wprowadzenia.
 5. Forma stacjonarna będzie możliwa jedynie wtedy, gdy powiat słupski oraz Słupsk (miasto) zaliczane będą do kategorii powiatów „zielonych”. Nawet jednak w takim przypadku organizator zastrzega sobie prawo do przejścia na formę zdalną. Przesłankami mogą być w szczególności wykryte przypadki COVID-19 wśród uczestników kursu, w szkołach lub rodzinach uczestników kursu lub objawy infekcji górnych dróg oddechowych nauczyciela.
 6. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, maksymalna liczebność grupy w roku szkolnym 2020/21 dla zajęć stacjonarnych (jak i zdalnych) wynosi 6-ciu uczniów + 1 nauczyciel w sali wykładowej (lub przy komputerze).
 7. W zajęciach stacjonarnych mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi, co oznacza brak objawów infekcji oraz brak aktualnego dodatniego wyniku testu na COVID-19. W zajęciach stacjonarnych nie mogą uczestniczyć uczniowie podlegający kwarantannie. Kwarantanna nie będzie przeszkodą dla udziału w zajęciach zdalnych.
 8. W sytuacji, gdy uczeń wykazuje objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar) odizolowany zostanie od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia. Pomiar temperatury odbywał się będzie termometrem bezdotykowym.
 10. Uczniowie/Uczennice, którzy(e) nie będą mogli(ły) uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych oraz będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji zdalnych.
 11. Kursy językowe w Perfect Studio są kursami całorocznymi i po zawarciu umowy na udział ucznia/uczennicy w kursie nie ma możliwości rezygnacji z udziału w zajęciach. W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19, uczeń będzie mógł powrócić do zajęć stacjonarnych po uzyskaniu stosownej rekomendacji wydanej przez lekarza pod opieką, którego będzie pozostawał.
 12. W przypadku zachorowania nauczyciela, zajęcia mogą zostać zawieszone na czas jego choroby. O ile absencja nauczyciela nie pozwoli na przeprowadzenie pełnej ilości planowanych zajęć, to nastąpi stosowna korekta ceny kursu.
 13. Opłaty za kurs językowy dokonywane są wyłącznie przelewem na konto PERFECT STUDIO Nr 82 1140 2004 0000 3402 3909 8938 mBank w 8-ratach, których wysokość i terminy płatności określa harmonogram publikowany na stronie internetowej w zakładce ‘Oferta’.
 14. Uczeń/uczennica otrzyma na koniec roku zajęć certyfikat ukończenia kursu, który określi poziom kursu, ogólną ocenę uzyskaną przez ucznia/uczennicę oraz wyniki i opis umiejętności w rozbiciu na poszczególne kompetencje językowe – stosownie do standardów kształcenia językowego dla danej grupy wiekowej, z uwzględnieniem danych w rozbiciu na zajęcia stacjonarne i przeprowadzone zdalnie, o ile takie okażą się konieczne. Jeśli ostatnie zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, certyfikat przesłany będzie w formie elektronicznej.
 15. Rodzice/Opiekunowie ucznia/uczennicy będą mieli zapewnione prawo i możliwość zasięgania bieżącej informacji o postępach swoich podopiecznych przez cały rok szkolny. W warunkach pandemii COVID-19 oznacza to, iż kontakt z rodzicami będzie utrzymywany przede wszystkim w formach zdalnych, a spotkania osobiste z nauczycielem, będą wymagały wcześniejszego uzgodnienia terminu oraz będą przebiegały z zachowaniem stosownych rygorów sanitarno-epidemiologicznych.
 16. W harmonogramie roku szkolnego uwzględniane są przerwy świąteczne oraz ferie dla województwa pomorskiego.
 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 i został ogłoszony na stronie internetowej Perfect Studio w zakładce ‘Regulamin’.
 18. Umowę na udział ucznia/uczennicy w kursie sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w PERFECT STUDIO, a drugi otrzymuje osoba zgłaszająca ucznia/uczennicę do zajęć. Podane w umowie dane osobowe będą przechowywane w PERFECT STUDIO przez czas trwania zajęć, do których uczeń/uczennica zostali zgłoszeni. Dane te nie będą udostępniane nieuprawnionym podmiotom trzecim i umowa zostanie zniszczona z chwilą zakończenia zajęć w roku szkolnym, na który została sporządzona.
 19. Preferowaną formą zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 18, będzie forma zdalna (podpisany skan lub zdjęcie).