1. Perfect Studio jest placówką edukacyjną wpisana do ewidencji Kuratorium Oświaty w Słupsku (Nr 6/92).
 2. Strona internetowa Perfect Studio znajduje się pod adresem www.perfectstudio.slupsk.pl .
 3. Rok szkolny 2019/2020 w Perfect Studio rozpoczyna się w poniedziałek 30 września 2019 – według ustalonych tygodniowych rozkładów dla poszczególnych grup i trwa do wyczerpania limitu 60 zajęć dla całego roku szkolnego.
 4. Kursy językowe w Perfect Studio są kursami całorocznymi i po zawarciu umowy na udział ucznia/uczennicy w kursie nie ma możliwości rezygnacji z udziału w zajęciach.
 5. Opłaty za kurs językowy dokonywane są wyłącznie przelewem na konto PERFECT STUDIO Nr 82 1140 2004 0000 3402 3909 8938 mBank w 4-ratach, których wysokość i terminy płatności określa harmonogram publikowany na stronie internetowej w zakładce ‘Oferta’.
 6. W przypadku płatności za kurs dokonanej z góry za cały rok szkolny 2019/2020 w terminie 1.10.-5.10. 2019 zostanie udzielony 5% rabat.
 7. Koszt zajęć, w których uczeń/uczennica nie uczestniczył/uczestniczyła nie podlega odliczeniu od ceny kursu.
 8. Uczeń/uczennica otrzymuje na koniec roku zajęć certyfikat ukończenia kursu, który określa poziom kursu, ogólną ocenę uzyskaną przez ucznia/uczennicę oraz wyniki i opis umiejętności w rozbiciu na poszczególne kompetencje językowe – stosownie do standardów kształcenia językowego dla danej grupy wiekowej.
 9. Rodzice/Opiekunowie ucznia/uczennicy mają prawo i możliwość zasięgania bieżącej informacji o postępach swoich podopiecznych przez cały rok szkolny. Na przestrzeni roku szkolnego odbędą się dwa zebrania w gronie rodziców/opiekunów uczniów danej grupy. Pierwsze zebranie w połowie roku szkolnego – po 30-tu zajęciach w semestrze zimowym, i drugie zebranie po zakończeniu roku szkolnego – dokładnie po 60-ciu zajęciach.
 10. W harmonogramie roku szkolnego uwzględniane są przerwy świąteczne oraz ferie dla województwa pomorskiego.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 i został ogłoszony na stronie internetowej Perfect Studio w zakładce ‘Regulamin’.
 12. Kursy językowe prowadzone są standardowo w grupach 10-cio osobowych. W szczególnych przypadkach grupa może liczyć 11 osób, o ile uzyskana zostanie co do tego pełna zgoda wszystkich zainteresowanych.
 13. Umowę na udział ucznia/uczennicy w kursie sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w PERFECT STUDIO, a drugi otrzymuje osoba zgłaszająca ucznia/uczennicę do zajęć. Podane w umowie dane osobowe będą przechowywane w PERFECT STUDIO przez czas trwania zajęć, do których uczeń/uczennica zostali zgłoszeni. Dokument ten nie będzie przetwarzany elektronicznie i zawarte w nim dane nie będą udostępniane nieuprawnionym podmiotom trzecim. Zostanie on zniszczony z chwilą zakończenia zajęć w roku szkolnym, na który został sporządzony.